Ouderkamer

Ouderkamer

In onze ouderkamer worden door Rienja Toelsie, medewerker ouderbetrokkenheid, verschillende activiteiten voor ouders georganiseerd die de betrokkenheid met school en onderwijs bevorderen. De activiteiten die in de ouderkamer worden georganiseerd, worden via de nieuwsbrief en het prikbord in de gang bekend gemaakt.

Uit recente studies is gebleken dat het grootste effect voor het leren van de kinderen komt door activiteiten die ouders thuis met hun kinderen doen. In de ouderkamer  kunnen ouders deze  vorm van betrokkenheid trainen onder begeleiding van de medewerker ouderbetrokkenheid of een andere deskundige. De ouderkamer is dus een leslokaal voor ouders.

Ook wordt er voorlichting gegeven over diverse onderwerpen verzorgd door bijvoorbeeld de School Maatschappelijk Werkster, de jeugdverpleegkundige van het CJG, het wijkteam en de voedingscoach.

Voor dit schooljaar staan er o.a. ook de volgende activiteiten gepland voor de ouders:

Nederlandse Taalles (2x per week), rugzak (thuisgerichte programma’s), voorlichting Bibliotheek, voorlichting zoals PAD, HALT

Regels in de Ouderkamer

De regels die voor alle leerlingen, ouders, personeelsleden en bezoekers gelden, zijn dus ook van toepassing in de ouderkamer. Daarnaast hebben we voor de ouderkamer nog specifieke regels opgesteld. Dat zijn:            

  • De Ouderkamer is bedoeld voor door de school georganiseerde bijeenkomsten zoals: Logo, Rugzak, voorlichtingen en bijeenkomsten.
  • Als de medewerker Ouderbetrokkenheid er niet is, is de Ouderkamer gesloten voor iedereen.
  • Uit respect voor elkaar praten we, zowel binnen als buiten de school, met elkaar en niet over elkaar.
  • We houden rekening met het feit dat we ons in een basisschool bevinden. Het stemgebruik en taalgebruik is hierop aangepast. (Geen grof taalgebruik.)
  • Koffie en thee is bedoeld voor ouders die op dat moment deelnemen aan cursussen en bijeenkomsten.
  • Kopjes en glazen blijven in de ouderkamer.
  • Tijdens de thema’s en cursussen zijn alleen de deelnemers hieraan in de ouderkamer aanwezig.
  • Kinderen zijn alleen in de ouderkamer toegestaan wanneer er geen cursus of voorlichting plaatsvindt. Dit geldt alleen, zolang er geen overlast is.
  • Uit respect voor elkaar spreken we Nederlands in de ouderkamer, tenzij er een uitleg in eigen taal dient te worden gegeven.
  • Bij conflicten of overschrijding van bovenstaande regels, spreekt de medewerker Ouderbetrokkenehid ouders hierop aan. Mocht dit niet genoeg zijn, wordt de directie hiervan op de hoogte gesteld en spreekt de directie met betrokkenen.
Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl