Weer naar school! Protocol

Weer naar school! Protocol

Vrijdag 5 februari 2021

Beste ouders en verzorgers,

Vanaf maandag 8 februari mag onze school weer open. We kijken ernaar uit om de kinderen weer op school te ontvangen. Het is fijn om fysiek onderwijs te geven en echt contact te hebben met de leerlingen. Dat hebben we erg gemist.

Bij de heropening van het onderwijs komt veel kijken. Het moet voor de scholen veilig, verantwoord en uitvoerbaar zijn. Daarom heeft het ministerie van OCW extra maatregelen gesteld. Deze staan in het servicedocument. Sommige maatregelen zijn wettelijk verplicht, andere zijn noodzakelijk en weer andere zijn een dringend advies.

De komende tijd kunnen er nog vaker dingen veranderen. Het RIVM is nog bezig met onderzoek, protocollen worden door de PO-Raad nog verder uitgewerkt en er vinden steeds evaluaties plaats. Het onderwijs zal er echt nog even anders uit gaan zien dat we met zijn allen gewend zijn. We vragen uw flexibiliteit hierin en vertrouwen erop dat we hier samen met u een goede weg in vinden.

Een paar algemene dingen:

  • Vanaf maandag 8 februari moeten alle kinderen weer naar school. Voor alle kinderen geldt ook de leerplicht.
  • In de school besteden we weer extra aandacht aan algemene hygiënemaatregelen en ventilatie.
  • Sommige ouders zijn bezorgd of er op school getest of gevaccineerd gaat worden. Die wettelijke bevoegdheid hebben wij niet. Wij gaan dat niet doen. Dat is een zaak van overheid en GGD.
  • Houdt u kind thuis bij klachten die passen bij het coronavirus.
  • In verband met de privacy mogen wij niet alle informatie over een (eventuele) besmetting delen.

Hoe ziet het onderwijs er de komende weken uit

Lestijden

We hebben de komende periode geen Leertijduitbreiding, dat betekent geen naschoolse activiteiten, maar ook gaan zwemmen, geen techniek, geen muziek, geen extra uur gymnastiek.

De reguliere 2 gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 gaan wel gewoon door, maar betreft alleen de (licht-intensieve) lessen van de vakkracht, omdat hij alleen op onze school werkt.

De reguliere lesweek wordt daardoor met 4 uur verkort, dus schooltijden worden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.15 (deur open) – 14.00 uur

Woensdag tot 13.00 uur (groepen 1,2 tot 12.00 uur).

Leerlingen hebben 2x op een dag pauze (woensdag 1x) en nemen daarvoor ook 2x eten en drinken mee.

Halen en brengen spreiden

De inlooptijd ‘s ochtends is en blijft van 8.15 - 8.30 uur

Bij aanvang van de dag blijft het binnenkomen op de manier zoals voor de lockdown, dus kleuters gaan via het kleuterplein en de andere groepen gaan via de straatkant of het kleuterplein door de voordeur naar binnen.

Aan het einde van de lesdag verlaten alle leerlingen de school via het schoolplein, omdat het te druk is als alle ouders staan te wachten aan de straatkant.

Ouders van kleuters komen hun kind ophalen via het kleuterplein.

Alle andere groepen worden door de leerkracht naar het schoolplein gebracht.

Indien uw kind er nog niet aan toe is om alleen naar huis te gaan of als het verder weg woont, dan kunnen kinderen op het schoolplein worden opgehaald.

Zorgt u er zelf voor dat u daar niet te dicht op elkaar staat?

Ouders met een kind in de groepen 3 t/m 5 die hun kind met de auto komen ophalen, moeten dat voor 8.15 uur zelf aan de leerkracht laten weten. Alleen deze kinderen verzamelen zich dan bij het hek waar een van ons staat te wachten totdat deze ouder er is.

De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 die met de auto worden opgehaald, lopen vanaf het schoolplein om via de garage of de MCD naar de plaats waar de auto van de ouder staat.

Om drukte te vermijden, zijn de tijden voor het naar huis gaan zijn iets aangepast:

De groepen 6, 7 en 8 komen om 13.55 uur naar buiten, de groepen 3, 4 en 5 om 14.05 uur.

De kinderen uit de groepen 1,2 worden om 14.00 uur opgehaald door de ouders

Gymnastiek

Gymnastiek (licht-intensieve lessen) wordt voor de groepen 3 t/m 8 tweemaal per week door meester Patrick Spa gegeven in de gymzaal, te betreden via de noodtrap.

Kleedkamers worden niet gebruikt, kinderen doen schoenen en sokken uit en een evt. dikke trui.

Wel graag gymschoenen meenemen of meegeven.

De kleuters spelen bij goed weer dagelijks buiten of hebben bij slecht weer gym, waarvan 1x per week van meester Patrick Spa.

Werken in cohorten (groepjes) en looproutes

Werken in cohorten (groepjes) is een advies, maar heel lastig realiseerbaar. In de klas in groepjes zitten kan wel, maar buiten de klas (op de gang, op de trap, in de pauze) is dit niet haalbaar.

Wel laten we de leerlingen zo veel als mogelijk aan hun tafel zitten en voorkomen we onnodig lopen.

Groep 6 gaan we splitsen in 6A en 6B omdat daar 28 leerlingen in een gewoon lokaal zitten. De ouders van de leerlingen uit groep 6 worden over de indeling nog apart geïnformeerd.

Dat betekent wel, dat we minder personeel over hebben om in te zetten bij ziekte en er in zo’n situatie dus eerder een groep naar huis gestuurd kan worden.

Ook houden we gescheiden pauzes. We gaan daarvoor het schoolplein denkbeeldig opsplitsen. Bij de pauzes gebruiken we de aparte deuren voor het naar binnen en buiten gaan.

Looprichtingen voor de leerlingen is op de trap niet haalbaar (daar hebben we al wel de regel rechts aanhouden), maar we hebben er wel in ons pauzerooster rekening mee gehouden, dat de leerlingen elkaar zo min mogelijk tegenkomen. Ook blijven de leerlingen in de hal aan de eigen kant van het lokaal en gebruiken ze eigen toiletgroepen.

Leerlingen uit de groepen 7 en 8 dragen net als het personeel zoveel mogelijk een mondkapje, maar tenminste in het trapgedeelte.

Leerlingen komen niet in een andere groep (ook niet om te trakteren bij een verjaardag helaas). Werkt een leerling tijdelijk op de gang bij een assistente, dan wordt daarna de werkplek schoon gemaakt.

Ouders

We doen een dringend beroep op ouders om alleen te komen, voldoende afstand te houden en mondkapjes te dragen. Bij het brengen en halen worden de ouders verzocht direct weer naar huis te gaan en niet langer op het schoolplein te blijven dan noodzakelijk is.

Ouders mogen nog steeds niet de school in, alleen bij hoge uitzondering en alleen op verzoek van en na afspraak met de leerkracht, intern begeleider of de directie.

BSO

De Buitenschoolse Opvang is op dit moment alleen open voor kinderen van ouders uit cruciale beroepen en worden gebracht (bij VSO) en gehaald (bij NSO) door Prokino en naar de locatie aan de Schulpweg gebracht. Dit blijft vooralsnog zo. Er is dus geen BSO voor de andere kinderen, die normaal wel naar de BSO gaan. Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met l.nuijten@prokino.nl of bellen of appen naar 06-33330433

Tot slot

Het zijn spannende tijden. Maar we zetten alles op alles om er voor de kinderen weer fijne schoolweken van te maken. En om het onderwijs veilig, verantwoord en uitvoerbaar door te laten gaan. We vragen u om ons de ruimte te geven dat te kunnen doen. En we houden u natuurlijk op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten,

Lydia van den Hoonaard


Terug