Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meebeslissen over zaken die spelen op school. De MR adviseert over of geeft instemming aan het beleid van de school en denkt mee over actuele zaken. Als school vinden wij de inbreng van de MR heel waardevol.

Instemming of advies?

Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de MR ermee instemt. Bijvoorbeeld bij een aanpassing van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen. Bijvoorbeeld over de besteding van het geld of de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding. De MR heeft ook initiatiefrecht. Op elk moment mag de MR zaken ter discussie stellen of ongevraagd advies uitbrengen aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de MR zo goed mogelijk samenwerken in het belang van de school. De MR behandelt geen individuele zaken, maar alleen onderwerpen die de hele school aangaan.

Leden van de MR

De MR van obs Charlois bestaat uit 6 leden. Daarvan zijn 4 personeelsleden en 3 ouders:

Oudergeleding MR

Personeelgeleding MR

  • Sangeeta Ramlal

De MR vergadert 8 keer per jaar.

Contact

Wilt u meer weten over de MR, een agendapunt of een bepaald standpunt? Heeft u vragen over het beleid van de school? Heeft u een onderwerp dat de MR zou moeten bespreken? Neem dan contact op met de MR via mr@obscharlois.nl

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl