Leerplicht

Leerplicht

De leerplichtige leeftijd voor kinderen is vijf jaar. Dit betekent dat uw kind vanaf deze leeftijd iedere dag naar school moet en dat u uw kind niet zomaar thuis mag houden. Uitzonderingen hierbij zijn ziekte en verlof.

Ziekte

Helaas zal het af en toe gebeuren dat uw kind ziek wordt en niet in staat is om naar school te komen. Wij verzoeken u dan ’s ochtends tussen 8.00 en 8.15 uur de school hierover telefonisch te informeren op 010-4297320

Verlof

Bij het beoordelen van verlofaanvragen volgen we de volgende regels van Leerplicht Rotterdam:

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie, logopedie of tandarts

Een dergelijk bezoek hoeft u slechts mede te delen aan de leerkracht of u geeft de afwezigheid door aan de conciërge. Wel vragen we u om dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken

Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen en dergelijke

Dit verlof vraagt u schriftelijk aan bij de directie. Het is belangrijk dat u hiervan een bewijs op school inlevert, zodat de afwezigheid van uw kind verantwoord kan worden bij de inspectie of leerplichtambtenaar. Afhankelijk van de vastgestelde wettelijke criteria (te verkrijgen bij de directie) krijgt u wel of geen toestemming.

Verlof voor vakantie

Voor vakanties buiten de normale schoolvakanties mag geen verlof worden verleend, tenzij het voor één van de ouders vanuit zijn/haar werkgever niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties twee weken op vakantie te gaan. In dat geval moet er naast de aanvraag voor verlof ook een werkgeversverklaring worden overlegd.

Een verzoek hiertoe dient schriftelijk, bij voorkeur met een mondelinge toelichting ingediend te worden bij de schooldirectie. Let op: dit moet minstens 6 weken voor aanvang van het gevraagde verlof gedaan worden! De directie is op dit punt gebonden aan wettelijke richtlijnen.

Bureau Leerplicht controleert dit regelmatig. Als u bezwaar maakt tegen het besluit van de schooldirectie of de leerplichtambtenaar kunt u binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State.

Verzuim

De school doet er alles aan een goed lesaanbod te verzorgen en om de lessen te laten doorgaan. Aan u het verzoek om uw kind zo weinig mogelijk te laten verzuimen. Als een leerling te vaak afwezig is, geeft dit problemen bij het volgen van de lessen. Als uw kind vaak de lessen moet verzuimen neemt de leerkracht contact met u op om te vragen wat er aan de hand is. Is er geen geldige reden voor het vele verzuim dan moet de school daarvan melding maken aan de leerplichtambtenaar.

Op tijd komen

Voor elk kind is het heel belangrijk dat het op tijd in het lokaal is!

Wanneer een kind te laat is, mist het vaak belangrijke instructies. Het mist ook de start van de dag en het stoort, bij het later binnen komen, de andere kinderen uit de groep en de leerkracht. Bovendien is het goed wanneer een kind van jongs af aan leert om afspraken goed na te komen. Op tijd komen is zo’n afspraak.

De eerste bel gaat in de ochtend om 8.15 uur. De deuren van de school gaan dan open en dan begint de schooldag. De tweede bel gaat om 8.25 uur, dan moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn.

Een kind is te laat wanneer het na de tweede bel (na 08.25 uur) het lokaal binnen komt.

We gaan ervan uit dat u er alles aan doet om uw kinderen op tijd op school te laten komen. Mocht dit een keer niet lukken dan registreert de leerkracht van uw kind de dag van het te laat komen.

Indien een kind regelmatig te laat de klas binnenkomt, neemt de leerkracht hierover contact op met de ouders. ‘Te laat komen’ is namelijk ook een vorm van ongeoorloofd verzuim.

Indien de situatie daarna niet verbetert, nodigt de directie de ouders uit voor een gesprek.

Bij ongeoorloofd verzuim is de directie verplicht hiervan melding te maken bij de leerplichtambtenaar.

Daarnaast voeren leerplichtambtenaren regelmatig controles uit op de scholen om na te gaan of zowel ouders als de school zich houden aan de leerplichtwet.

 

 

Terug

Clemensstraat 117

3082 CE Rotterdam

(010) 429 73 20

directie@nullobscharlois.nl